Geodeta – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Rozwód – prawo do opieki
Sierpień 8, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - Firma ogrodnicza
Firma ogrodnicza Toruń
Sierpień 15, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga uzyskania właściwych kwalifikacji uprawniających do pracy w zawodzie. By sprostać wyzwaniom potrzebne jest odpowiednie przygotowanie, dlatego że praca geodety jest wielokierunkowa i składa się z licznych działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Odbywa się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych opracowuje się protokół, który zostaje oddany do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy

Przebieg granicy ustala się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie przebiega granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic dopuszczalna kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia granic są: zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników przeanalizowane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, przegląd dokumentów będących w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do odpowiedniego terenowo PODGIK, a materiały doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. W dalszym ciągu pracy odbywa się wywiad w terenie, gdzie weryfikowany jest stan znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

Na późniejszym etapie pracy, wypracowany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie ulega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Burmistrz, Wójt lub Prezydent Miasta zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych potrzebną do projektów budowlanych sporządza tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to baza pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o pozwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat nowych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero wtedy gdy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia części planowanych inwestycji, sporządza się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie w dzienniku budowy geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku mogły być użytkowane, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub ewentualnych odstępstwach. Sporządza ją tylko geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oddaje się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli w trakcie weryfikacji nie znaleziono przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok