Usługi geodezyjne – miernictwo specjalistyczne

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na zredukowanie niepotrzebnego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a także sporządzamy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i linii napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo zbliżania kabli do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem oszacowania nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji albo poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy też zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok