Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Dobry Fryzjer – wybieramy dobry salon
Styczeń 16, 2020
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują szeroki zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do przygotowania takiego poświadczenia niezbędne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z autentykami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj otrzymuje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może to zrobić w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią formę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych wypadkach – zazwyczaj, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok