Rozwód – prawo do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
Sierpień 3, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta – Wznowienie znaków granicznych
Sierpień 8, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie musi udowodnić w toku postępowania, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz dochody wystarczające do utrzymania. Konieczne jest też udowodnienie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą także zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym przypadkiem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana niemożliwość harmonijnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, przede wszystkim gdy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednej ze stron o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na przykry charakter tego typu rozpraw warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Bardzo często trafnym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, jednak może również wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Najważniejsza jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać razem, a jakie osobno. W ramach porozumienia prawnik może dopisać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają trudność z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie są w stanie stworzyć zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje orzeczenie na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można starać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, gdy zastosowane wcześniej łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można starać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już aktualne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok