Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Dobry Fryzjer – wybieramy dobry salon
Styczeń 16, 2020
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia konieczne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z pełnego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę i nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok